Incidentrapportering


Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.


Genom inrapporterade händelser kan föreningen identifiera och kartlägga rutiner eller brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra. Baserat på detta kan föreningen vidta åtgärder för att öka säkerheten i sin verksamhet och på sin anläggning.

 

Här kan du rapportera en olycka eller ett tillbud.


Tillsammans hjälps vi åt att utveckla ridsporten!